Մայրենի լեզու, 5,6,7 դաս.

mskhԾրագիր

Հայոց լեզու

Թվային դասագրքեր

Հայոց լեզու, 5-րդ դաս.

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/hayoc%20lezu%205.pdf

Հայոց լեզու, 6-րդ դաս.

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/hayoc%20lezu%206.pdf

Մայրենիի ընթերցարան

Ընթերցարան 5-6,  http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/@ntercaran%205-6_0.pdf

5-6-րդ դասարան

Մայրենի լեզու

խոսքի մշակույթ

կայքի համար նյութի ստեղծում (լրատվություն, քննարկման առաջարկ, այլալեզու ԶԼՄ-ներից թարգմանություն, կրթահամալիրի կայքի և այլ ԶԼՄ-ների հրապարակումներին արձագանք)

ռադիոլուրի ստեղծում

կրթահամալիրյան ստուգատեսի մասնակցության հայտի և նախագծի ձևակերպում –ամսական հաշվետվության ձևակերպում

քննարկումների մասնակցություն

խմբագրական աշխատանք

քերականական վարժություններ

լեզվաբանական (քերականականգիտելիք

Ընթերցանության նյութը` դասական և ժամանակակից մանկա-պատանեկան գրականության նմուշներ, հոդվածներ, գիտահանրամատչելի նյութեր, որոշվում է` հետևելով կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցին, ընտրվում է 5-6-րդ դասարանների էլեկտրոնային և տպագիր ընթերցարաններից, կրթահամալիրի կայքից և ենթակայքերից, էլեկտրոնային ամսագրերից, ԶԼՄ-ներից:
Լեզվական նյութը: Հայերեն այբուբենը։ Հնչյուն և տառ։ Բառերի դասավորությունն այբբենական կարգով։ Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ։ Վանկ։ Գաղտնավանկ։ Էվ (յէվ) հնչյունակապակցության վանկատումը։ Սկ, սպ. ստ. զգ. զբ, շտ հնչյունակապակցություններով սկսվող բառերի վանկատումը։ է, о ձայնավորների. ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ Յէ երկհնչյունի և վօ հնչյունակապակցության ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ Կրկնակ բաղաձայններ։ Ր, ռ հնչյունների գրությունը՝ արմատի կրկնությամբ կազմված բառերում։ Յէվ (էվ) հնչյունակապակցության գրությունը հատուկ անուններում, նրանցից կազմված բառերում և վ–ով սկսվող ոչ առաջին արմատ ունեցող բաղադրյալ բառերում։ Մ, ն հնչյունների գրությունը բ-ից, պ-ից, փ-ից առաջ: Բառի ձևը և իմաստը։ Բազմիմաստ բառեր։ Ուղղակի և փոխաբերական իմաստներ: Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի՝ հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանուններ։ Բառակազմություն. արմատ, ածանց, հոդակապ։ Պարզ և բաղադրյալ բառեր։ Հարադրություններ։ Դարձվածքներ։ Նախադասություն։ Նախադասության կազմությունը։ Նախադասության ձևը և բովանդակությունը։ Բարդ նախադասություն։ Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Ուղղակի խոսքի կետադրությունը։ Ուղղակի խոսքի փոխակերպումն անուղղակիի և հակառակը։ Կոչական:
Տեքստի կազմությունը։ Շարադրություն: Տպավորություն: Նկարագրություն և բնութագրում: Լուր: Փոխադրում: Տեքստի ընդարձակում։ Տեքստի համառոտում։ Տեքստ և հետևություն (տեքստի ասելիք): Թարգմանություն:

Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան (ըստ Հակոբ  Օշականի  «Գրականության դասագրքի» )

5-6 դաս.-ներ

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/hayoc%20lezu%205.pdf

Հայոց լեզու, 6-րդ դաս.

http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/hayoc%20lezu%206.pdf

Մայրենիի ընթերցարան

Ընթերցարան 5-6,  http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/@ntercaran%205-6_0.pdf

«Սասնա ծռեր» էպոս 

Ղազարոս Աղայան 

Համո  Սահյան

Վիլյամ Սարոյան

Վահան  Տերյան 

Հովհ. Թումանյան

Եղիշե  Չարենց 

7-րդ դաս.

Ընթերցարան  7,  http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/@ntercaran%207_0.pdf

Եղիշե Չարենց

«Տաղարան» շարքը, «Ես իմ անուշ Հայաստանի.. », «Էլի գարուն կգա.. » տաղերը

Դերենիկ Դեմիրճյան

 «Ավելորդը » պատմվածքը

Ակսել Բակունց

«Սպիտակ ձին » պատմվածքը, «Մթնաձոր»  շարքը

Նաիրի Զարյան

 «Հայերեն», «Հայրենի տուն»  բանաստեղծությունները, «Արա  Գեղեցիկ»

Գուրգեն Մահարի

«Բալլադ Չալոյի մասին», « Օրոր, օրոր»  բանաստեղծությունները, հատվածներ հուշերից

Հովհաննես Շիրազ

 «Հայ ժողովրդի երգը», «Թագադրում», «Էքսպրոմտ»,«Ձյուն է իջնում»  բանաստեղծությունները

Համո Սահյան

 «Անտառում», «Մասրենի», «Ծովն էր, գիշեր էր…»  բանաստեղծությունները

Պարույր Սևակ

«Վարք մեծաց «Նորօրյա աղոթք» բանաստեղծությունները

Մուշեղ Գալշոյան

«Մամփրե արքան» , «Ներսեն»  պատմվածքները

Վիլյամ Սարոյան

 «Իմ սիրտը լեռներում է » թատերգությունը

Ջեկ Լոնդոն

«Ոսկե կիրճը»  պատմվածքը

Վահան Թոթովենց

«Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա»

Գրական ժանրեր

Պատմվածք

Պատմվածքում ծավալվող դեպքերի և գործողությունների զարգացման ընթացքը` դիպաշարը (սյուժեն)

Թատերգություն

Թատերգության կառուցվածքը` գործողություն (արար), պատկեր, տեսարան

Մենախոսություն, երկխոսություն, հեղինակային նշագրում (ռեմարկ)

Բանաստեղծական շարք, նրա բովանդակային և լեզվաոճական ամբողջականությունը                                                           

Լրացուցիչ  գրականություն

Դ. Դեմիրճյան — «Ջութակ և սրինգ», «Գիրք ծաղկանց»

Ժյուլ Վեռն — «Տասնհինգամյա նավապետը», «Խորհրդավոր կղզի»

Ս. Հարությունյան — «Հայ հին վիպաշխարհը»

5-9-րդ  դաս.-ներ

«Սասնա ծռեր» էպոս

Վահան  Տերյան 

Հովհ. Թումանյան

Եղիշե  Չարենց 

Լրացուցիչ` բառարաններ, հանրագիտարաններ, համացանց, կայք, ինչպես նաև կրթահամալիրում ստեղծված ուսումնական նյութեր, մեդիանյութեր:

Սովորողների գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջներ
5-6-րդ դասարան

 • կարդալ իր համար ընտրված` հայ և արտասահմանյան ճանաչված գրողների և նրանց ստեղծագործությունների, ժողովրդական բանահյուսության նմուշներ, գիտահանրամատչելի, տեղեկատվական տեքստեր` միանվագ 2-3 տպագրական էջի սահմանում, ուսուցչի կամ իր ընտրությամբ` տարեկան 2-3 գիրք
 • տպագիր ռեսուրսներում և համացանցում փնտրել, ընտրել ներկայացված պահանջներին բավարարող տեքստեր, տեղեկություններ
 • տեքստում գտնել անծանոթ բառերը, բառարանում` դրանց բացատրությունը
 • բառակազմական ծանոթ բաղադրիչներով բառերը փորձել բացատրել ինքնուրույն
 • ընկալել ուսուցվող տեքստի բովանդակությունը, վերապատմել, տարբերել արձակ տեքստերը` հեքիաթ, առակ, պատմվածք, տեղեկություն, գիտա-հանրամատչելի տեքստ
 • բնութագրել հերոսներին, հասկանալ ուսուցվող տեքստի ասելիքը և գնահատել (համաձայն է, համաձայն չէ)
 • 4-5 նախադասությամբ կազմել տեղեկատվական տեքստ
 • 4-5 նախադասությամբ գրավոր պատմել պահանջվող թեմայով
 • օգտվել ուղղագրական-ուղղախոսական, բացատրական փոքրածավալ բառարաններից
 • տիրապետել տեքստային մուտքագրման-խմբագրման հիմնական հմտություններին Microsoft Office Word-ում, PowerPoint-ում, Movie Maker-ում, Smart Notebook-ում.
 • անհրաժեշտ նյութը ներբեռնել համացանցից
 • նյութ հրապարակել ենթակայքում, էլփոստի շտեմարանում
 • կարծիք հրապարակել
 • էլեկտրոնային փաստաթղթերը կցել և ուղարկել պահանջված էլեկտրոնային հասցեով
 • ձայնագրել և ձայնագրությունը լսել
 • ձայնագրությունը բեռնել համակարգչում, հրապարակել

Об авторе Նունե Ռուբիկի Մովսիսյան

Բարև, բարեկամ: :)
Запись опубликована в рубрике Մեդիակրթություն. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

7 отзывов на “Մայրենի լեզու, 5,6,7 դաս.

 1. Уведомление: Ծրագիր. 5-9 դաս.-ներ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 2. Уведомление: Հիմնական կրթություն. 5-9 դաս.-ներ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 3. Уведомление: Մայրենին հիմնական դպրոցում | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 4. Уведомление: Մեթոդական պարապմունք ուսումնական-նախագծային խմբերով | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 5. Уведомление: «Վիլյամ Սարոյան», մեդիափաթեթ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 6. Уведомление: 2013-2014 ուստարվա 5-6-րդ դասարանների մայրենիի ծրագրի նախագիծ | Գոհար Բալջյան

 7. Уведомление: Գոհար Բալջյան

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s