Մայրենի լեզու

untitled-1_20

Բովանդակություն

Բաժին 1

Մայրենի լեզվի ծրագրի բովանդակային միջուկ

Բաժին 2

Մեդիադասընթացի կազմակերպում

Բաժին 3

Գնահատման համակարգ

Բաժին 4

Սովորողի պարտադիր ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում

Բաժին 5

Սովորողի ոչ պարտադիր ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում

Բաժին 6

Ինչպես սկսել նախագիծ

Բաժին 7

Բլոգավարությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

Բաժին 8

Միջանկյալ ուսումնական փաթեթ

Բաժին 1

Մայրենի լեզվի ծրագրի բովանդակային միջուկ

Մայրենի լեզվի ծրագրի բովանդակային միջուկը ներառում է երեք հիմնամաս՝

 • Լեզվաբանական (քերականական) գիտելիք
 • Գրականություն (գրականագիտական) գիտելիք
 • Խոսքի մշակում

Սովորողի համար պարտադիր է համարվում լեզվաբանական (քերականական) և գրականություն (գրականագիտական) մասի կատարումը, որի համար կարող է ստանալ առավելագույնը 6 միավոր: Ընդ որում, 4 միավոր ստանում է աշխատանքը սկսելու, 5 միավոր՝  կիսատ աշխատանք ներկայացնելու, 6 միավոր՝  աշխատանքն ամբողջությամբ ավարտին հասցնելու համար:

Սովորողները ինքնակամ կամ ծնողի համաձայնությամբ կարող են ստանալ խոսքի մշակում ապահովող առաջադրանքներ կամ ընդգրկվել տարաբնույթ նախագծերում՝  համապատասխանաբար ստանալով բարձր միավորներ:

Բաժին 2

Մեդիադասընթացի կազմակերպում

Սովորողը մեկ շաբաթվա կամ ամսվա (ժամկետը մոտավոր է՝  կապված տվյալ թեմայի տևողությունից, նյութի աշխատատարությունից, սովորողների մոտիվացիայից և այլն) համար մեդիատարբերակով ստանում է՝

 • առաջադրանքների կատարման համար նախատեսված մեկնարկային կոնկրետ մեդիափաթեթ
 • այս կամ այն թեմային ուղղված՝  հիմնականում ստեղծագործական բնույթի հարցեր և առաջադրանքներ

Կոնկրետ ժամանակահատվածի համար նախատեսված աշխատանքն ավարտելուց հետո սովորողն ինքնուրույն կամ դասավանդողի, ծնողի օգնությամբ կատարում է իր աշխատանքի հրապարակային վերլուծություն-գնահատում՝  հիմնավորելով էլեկտրոնային մատյանում իր դրած գնահատանիշը:

Գնահատականը դնելիս հաշվի է առնվում ոչ միայն և ոչ այնքան կատարած աշխատանքի ծավալը, որքան որակը և սեփական արդյունքների վերանայման կարողությունը:

Բաժին 3

Գնահատման համակարգ

Սովորողի պարտադիր և ոչ պարտադիր ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման կարգի, 10 միավորանոց համակարգով:

Գնահատումը ուսուցչին, սովորողին և նրա ծնողին պետք են սովորողի առաջընթացը նշելու և հետագա աշխատանքի ծավալն ու բովանդակությունը որոշելու համար:

Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է գնահատականը փոխել: Սովորողի գնահատականը մայրենի լեզվից արտացոլում է նրա և՛ բանավոր խոսքը, և՛ գրավոր խոսքը, և´ խոսքային ինքնարտահայտման համար անհրաժեշտ մեդիահմտությունները։ Ուսուցիչը գնահատում է սովորողի աշխատանքը` նախատեսված առաջադրանքների կատարմանը սովորողի մասնակցության աստիճանով:

Սովորողի պարտադիր ուսումնական աշխատանք

4-6 միավոր

 • Գործնական քերականության, գրական ընթերցանության նվազագույն պարտադիր մասը` քերականական վարժությունների և գրականագիտական առաջադրանքների կատարում. շաբաթական տասը հատ

Սովորողի ոչ պարտադիր ուսումնական աշխատանք

7-8 միավոր

Գործնական քերականության, գրական ընթերցանության նվազագույն պարտադիր մասը կատարելուց բացի խոսքի մշակման աշխատանքի ապահովում`

 • լրատվություն, կայքի, բլոգի  համար նյութի ստեղծում
 • ստեղծված այլ նյութ` այլալեզու ԶԼՄ-ներից թարգմանություն, ռադիոնյութ, տեսանյութ
 • նախագծային աշխատանքի մասնակցություն
 • գրական ինքնակամ ընթերցանություն, վերլուծություն

Ինքնակրթություն

9-10 միավոր

 • նախագծային աշխատանքի արդյունավետ մասնակցություն կամ ղեկավարում
 • արդյունավետ բլոգավարություն. ստեղծագործական աշխատանք
 • հետազոտական աշխատանք, հոդված, ուսումնասիրություն

Գործունեության գնահատումը վերաբերում է այն բազմազան առաջադրանքներին ու իրավիճակներին, որոնցով սովորողը հնարավորություն է ստանում դրսևորելու գիտելիքի իր ըմբռնումը, կարողանում է կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները, հմտություններն ու մտածելու կարողությունը: Այս գնահատումն իրականացվում է ժամանակի ընթացքում` հիմնվելով շոշոփելի արդյունքի կամ դիտարկելի գործունեության վրա:

Բաժին 4

Սովորողի պարտադիր ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում

Դասաժամի առաջին 5-10 րոպեների ընթացքում սովորողները ծանոթանում են կոնկրետ այդ օրվա իրենց անելիքին, հարցերի միջոցով որոշակի ճշտումներ անում, այնուհետև տրվում է ժամանակ: Կապված առաջադրանքի կատարման ժամանակատարությունից ու աշխատատարությունից՝  տրվում է 20-ից 25 րոպե: Դասաժամի ավարտին՝  5-10 րոպե, յուրաքանչյուր սովորող անհատապես ներկայացնում է կատարված աշխատանքը:

Դժվարություններ ունենալու դեպքում սովորողները դիմում են դասավանդողի օգնությանը՝  ստանալով անհրաժեշտ խորհրդատվություն:

Բաժին 5

Սովորողի ոչ պարտադիր ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում

Դասարանական պարտադիր աշխատանքն ավարտելուց հետո սովորողները կարող են աշխատել նախագծերի վրա՝  աշխատանքի միջավայր ընտրելով ոչ դասասենյակը:

Սովորողների այն խմբերը, ովքեր ներգրավված են այս կամ այն նախագծում, իրենց ցանկությամբ կարող են թողնել դասասենյակը, առանձնանալ և սկսել աշխատել միասին կամ մեկուսի: Կիսատ թողնված աշխատանքը սովորողն իր ցանկությամբ կարող է շարունակել տանը կամ ավարտել մյուս օրերին՝  դասաժամերի ընթացքում:

Սովորողի ոչ պարտադիր ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման ընթացքի համար անհրաժեշտ խորհրդատվություն դասավանդողը ապահովում է թե դպրոցում, թե տանը եղած ժամանակ՝  աշխատելով առցանց:

Բաժին 6

Ինչպես սկսել նախագիծ

Նախագիծը սկսվում է մասնակիցների մոտիվացիայից։ Նախագծային աշխատանքի ընթացքում սովորողի կարծիքը հաշվի առնելը սկզբունք է, որն անպայման հարկավոր է հաշվի առնել։ Արդյունավետ նախագիծ սկսելուց առաջ հարկավոր է սովորողների հետ միասին աշխատանքային ուղեցույց ստեղծել, աշխատել համատեղ ստեղծված աշխատանքային կանոնների համաձայն: Անպայման հաշվի առնելով մասնակիցների նախասիրություններն ու բնական հատկությունները՝  կատարել աշխատանքի հնարավորինս հստակ բաժանում։

Նախագծի  ղեկավարը  կատարում է նախագծի նախնական պլանավորում, ապահովում է առաջնային գիտելիք պարունակող տեղեկատվություն, որը կողմնորոշում է սովորողներին՝ ինչպես, ինչ ուղղությամբ սկսել աշխատանքը: Հետևում է նախագծի աշխատանքի ընթացքին և ավարտին է հասցնում նախագիծը՝  վերջնական արդյունքի տեսքով:

Իրական նախագծային աշխատանքի արդյունքում սովորողները ձեռքբերում պիտի  ունենան՝  միասին ստեղծելով շոշափելի արդյունք:

Բաժին 7

Բլոգավարությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

Քանի որ մեդիակրթությունն առանց բլոգների գրեթե անհնար է պատկերացնել, ըստ այդմ, հնարավորինս հստակ պետք է լինեն նաև բլոգավարությանը ներկայացվող պահանջները.

 • տեսանելի է հեղինակային դիրքորոշումը. նյութերը բովանդակային առումով ամբողջական են և թարմացվում են հաճախակի (շաբաթական 2-3 անգամ)
 • նյութերը մատուցվում են հնարավորինս գրագետ կերպով
 • տեքստերը զերծ են ոչ հայեցի կետադրական նշաններից և ինտերնետային այլևայլ սիմվոլներից
 • զգացվում է համացանցային մշակույթի առկայություն. պահպանվում են հեղինակային իրավունքի նորմերը, էթիկայի կանոնները:

Բլոգավարությունը ենթադրում է ուսումնական անընդհատ ու անընդմեջ շարունակական գործընթաց:

Բաժին 8

Միջանկյալ ուսումնական փաթեթ

Այն սովորողները, ովքեր ինչ-ինչ պատճառով դժվարանում են նախագծային աշխատանք իրականացնել, բայց ցանկություն և հնարավորություն ունեն ավելին անելու, կարող են օգտվել լրացուցիչ փաթեթից, որը նախապես կազմում է դասավանդողը՝ հաշվի առնելով սովորողների կարծիքը: Փաթեթում հիմնականում կարելի է ներառել մեդիանյութի հղում (ֆիլմ, հաղորդում, տեսանյութ, էլեկտրոնային տեքստ և այլն), որն անմիջական կապ ունի անցնելիք թեմայի հետ:

Սովորողը տեքտը կարդալուց, ռադիոնյութը լսելուց կամ տեսանյութը նայելուց հետո ներկայացնում է խոսքի մշակման որոշակի աշխատանք՝  կատարելով կոնկրետ առաջադրանք:

Սովորողը իր կամ ծնողի ցանկությամբ կարող է կազմել անհատական միջանկյալ փաթեթ և կատարել իր կամ ծնողի օգնությամբ կազմած հարցերն ու առաջադրանքները՝  ապահովելով խոսքի մշակման աշխատանքի որոշակի ծավալ:

Էլեկտրոնային գրքույկի տարբերակը՝  այստեղ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Կազմեց Նունե Մովսիսյանը

 

Об авторе Նունե Մովսիսյան

Բարև, բարեկամ: :)
Запись опубликована в рубрике Մեդիակրթություն. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

8 отзывов на “Մայրենի լեզու

 1. Уведомление: Հավաքից հավաք /05. 2015թ./ | Մարգարիտ Հարությունյան

 2. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն, 9-րդ դաս. | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 3. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 4. Уведомление: Դասավանդողի մեդիադարակ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 5. Уведомление: Դասավանդողի մեդիադարակ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 6. Уведомление: Դասավանդողի մեդիադարակ — Դասավանդողի մեդիադարակ

 7. Уведомление: Մենթոր ուսուցիչ, վերապատրաստումներ — Դասավանդողի մեդիադարակ

 8. Уведомление: Մենթոր ուսուցիչ, վերապատրաստումներ — Սեբաստացիական մեդիադարակ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s